Nhật ký đi làm chỉ bằng một bức ảnh

Đây là nhật ký đi làm của mình:

Đây gọi là dev sml ra!