Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, mình sẽ thôi post bài tào lao

Vâng, ý trời!